logo

 U M O W A   O   W S P Ó Ł P R A C Y   H A N D L O W E J

 

 

Niniejsza Umowa o współpracy handlowej zwana dalej "UMOWĄ" stanowi prawnie wiążącą umowę pomiędzy:

 

Zakupteraz.pl Anna Zakościelna

Adres: Al. Piłsudskiego 92, 92-202  Łódź

NIP: PL7251224002; REGON: 100220299

 

zwana w dalszej części Hurtownią Internetową a osobą rejestrującą się systemie centralazabawek.pl zwaną dalej Partnerem.

 

Rejestrując się w Hurtowni centralazabawek, Partner zobowiązuje się przestrzegać postanowień niniejszej Umowy o współpracy handlowej.

  Jeśli Partner nie zgadza się przestrzegać postanowień Umowy o współpracy handlowej powinien:

 1. Odstąpić od kliknięcia na klawisz WYŚLIJ (o ile nie zrobił tego wcześniej);

 2. Odstąpić od umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia poprzez poinformowanie o tym Hurtowni w formie pisemnej;

 

§ 1

 P O S T A N O W I E N I A W S T Ę P N E

 

 1. Umowa zostaje zawarta w celu określenia praw i obowiązków stron.

 2. Do zawarcia niniejszej umowy  Partner obowiązany jest do:
  a. dokonania rejestracji w Hurtowni
  b. poprawnego wypełnienia danych w Panelu Klienta oraz do podania danych niezbędnych do skutecznego dokonania rejestracji.
  c. przesłania kopii dokumentów rejestracyjnych firmy: REGON, NIP, wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualnego odpisu KRS (nie jest to konieczne jeśli dokumenty można pobrać w formie elektronicznej z CEIDG) lub swoich danych w przypadku działalności nierejestrowanej.

 3. Umowa dochodzi do skutku w przypadku zrealizowania przez Partnera § 1 pkt 2 i potwierdzenia przez Hurtownię zawarcia niniejszej umowy. Potwierdzenie przez Hurtownię zawarcia niniejszej umowy następuje przez aktywację konta Partnera i przesłanie e-mailem potwierdzenia aktywacji konta Partnera.

 4. Współpraca polega na nabywaniu przez Partnera produktów będących w ofercie Hurtowni i wysyłaniu towarów do Klientów Partnera bądź bezpośrednio do Partnera.

 5. Podstawą realizowania transakcji pomiędzy Hurtownią a Partnerem będą produkty dostępne i wymienione w aktualnym cenniku Hurtowni w dniu zawarcia transakcji.

 6. Umowa będzie realizowana jedynie na terenie Polski.

 7. Rejestracja w Hurtowni centralazabawek.pl jest bezpłatna.

 8. Definicje:

       Partner – firma, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, lub osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej lub jednostka nie posiadająca osobowości prawnej posiadająca zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych lub osoba fizyczna prowadząca tzw. działalność nierejestrowaną, która dokonała rejestracji w serwisie centralazabawek.pl i rejestracja ta została potwierdzona przez Hurtownię.

     Klient - osoba trzecia, robiąca zakupy w sklepie internetowym lub innym miejscu sprzedaży np. aukcji prowadzonym przez Partnera

     Przewoźnik - kurier, poczta polska lub inna firma współpracująca 

z Hurtownią w celu realizowania umowy zawartej z Partnerem poprzez doręczanie przesyłek.

     Panel klienta –  system dostępny dla Partnera na podstawie indywidualnych danych  po zalogowaniu do Hurtowni

     www.centralazabawek.pl – adres www, pod którym znajduje się Hurtownia, za pomocą którego realizowana będzie obsługa Partnerów i Klientów.

     Portfel – kaucja wpłacana przez Partnera celem zabezpieczenia płatności za zamówienia.

 

 

§2

 Z A S A D Y   S K Ł A D A N I A   Z A M Ó W I E Ń

 

 1. Partner zobowiązuje się do kupna towaru od Hurtowni we własnym imieniu i na własny rachunek oraz do zapłaty ceny, a Hurtownią do sprzedaży towaru i wydania go bezpośrednio Klientowi wskazanemu przez Partnera bądź Partnerowi.

 2. O cenach w sklepie internetowym Partnera, bądź innych miejscach sprzedaży przez Partnera decyduje Partner.

 3. W celu złożenia zamówienia Partner obowiązany jest do dostarczenia Hurtowni informacji co do formy zakupu (za pobraniem/przedpłata) oraz następujących danych:
  3.1 W przypadku wysyłki przedpłaconej: dane osobowe i adresowe klienta, nr telefonu klienta, adres e-mail, kod wybranego produktu, nazwa produktu (-ów) oraz ich ilości.
  3.2 W przypadku wysyłki za pobraniem: dane osobowe i adresowe klienta, nr telefonu klienta, adres e-mail, kod wybranego produktu, nazwa produktu, produktu (-ów), ich ilości oraz kwoty pobrania.

 4. W przypadku formy płatności za pobraniem kwota pobrana od Klienta zostanie przekazana przez Przewoźnika na nr konta Hurtowni. Następnie po zatwierdzeniu wpływu płatności przez Hurtownię, kwota pobrania pomniejszona o sumę wartości  towaru i wysyłki, zostanie zaksięgowana w Panelu Klienta Partnera. Następnie kwota ta zostanie wykorzystana w pierwszej kolejności do opłacenia kolejnych zakupów.

 5. Partner zobowiązuje się do dokonywania zakupów w Hurtowni za pomocą :

       - platformy internetowej poprzez korzystanie z Panelu klienta,

       - poprzez plik integracyjny

       - bezpośrednio poprzez zintegrowanie sklepu internetowego Partnera z  Hurtownią

   6. Hurtownia ma prawo, niezależnie od dochodzenia naprawienia szkody,  pozbawić Partnera możliwości korzystania z platformy internetowej w przypadku:

        6.1   opóźnienia w płatności powyżej 30 dni wynikających z ewentualnych zwrotów lub reklamacji

        6.2   trzykrotnego zamówienia towaru i nie uiszczania za niego ceny  w przypadku, gdy zapłata miała nastąpić w formie „przedpłaty’

        6.3   trzykrotnego zamówienia towaru i nie odebrania towaru przez klienta w przypadku, gdy zapłata miała nastąpić w formie „za pobraniem”

        6.4   trzykrotnego zamówienia towaru, jeżeli zamówienie nie zawiera niezbędnych danych wymienionych w § 2 pkt 3 lub z innych przyczyn nie mogło być zrealizowane.

   7. Partner zobowiązuje się  do nieudostępniania hasła dostępu do platformy internetowej służącej do składania zamówień osobom nieupoważnionym.

   8. Partner i osoby, którym Partner udzielił upoważnienia ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki zamówień złożonych przez osoby nieupoważnione posługujące się indywidualnym hasłem dostępu do platformy internetowej na zasadzie ryzyka.

   9. Partner wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych podczas rejestracji na platformie internetowej, oraz danych swoich Klientów w zakresie niezbędnym do realizacji złożonego zamówienia, przesyłania ofert składanych przez Hurtownię, newsletterów oraz realizowania postanowień niniejszej umowy zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (DZ. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 ze zm.)

 

§3

P R Z E D M  I O T      U M O W Y

 

 1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż produktów będących w ofercie Hurtowni.

 2. Hurtownia nie ponosi odpowiedzialności za błędne informacje na stronie internetowej ani w innych materiałach reklamowych Partnera dotyczące produktu, chyba że wynika to z winy umyślnej Hurtowni.

 3. Zdjęcia udostępnione na stronie, w newsletterach, gazetkach Hurtowni przedstawiające produkty  mają charakter jedynie poglądowy.

 

§ 4

Z A K A Z    K O N K U R E N C J I

 

 1. Partner zobowiązuje się do nie wykorzystywania jakichkolwiek informacji, wiedzy i przedmiotów, które uzyskał w wyniku realizacji niniejszej umowy, do dokonywania jakichkolwiek czynności niezwiązanych z realizowaniem niniejszej umowy.

 2. Partner zobowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej Hurtowni w wyniku sprzedawania towarów zakupionych od innych dostawców lub podejmowania innych czynności przy wykorzystaniu materiałów (opisów, zdjęć i innych materiałów) Hurtowni chyba że szkoda wynikła z siły wyższej, wyłącznej winy poszkodowanego lub osoby trzeciej za którą Partner nie odpowiada.

 

§ 5

 P R A W A    A U T O R S K I E

 

 1. Hurtownia oświadcza, że zdjęcia, opisy i inne informacje znajdujące się na jej stronie internetowej są jej własnością bądź posiada prawa do ich publikacji. Wszelkie prawa autorskie są zastrzeżone i przysługują jedynie Hurtowni.

 2. Jakiekolwiek kopiowanie, przetwarzanie i udostępnienie osobom trzecim  wymaga zgody Hurtowni na piśmie pod rygorem nieważności.

 3. Partner w przypadku wątpliwości, co do wyglądu, jakości i cech produktów jest obowiązany skontaktować się z Hurtownią przed dokonaniem zamówienia. Uchybienia w wyglądzie oraz nieistotne błędy w opisach na stronie internetowej  nie mogą stanowić podstawy do roszczeń Partnera wobec Hurtowni.

 4. Partner może wykorzystywać opisy, zdjęcia i inne materiały Hurtowni dotyczące oferowanych przez Hurtownię towarów, tylko i wyłącznie jeśli Towary te kupowane są w Hurtowni.

 

§ 6

W A R U N K I   R E A L I Z A C J I   Z A M Ó W I E N I A  

I     D O S T A W Y   T O W A R U

 

 1. Podstawą realizacji zamówienia przez Hurtownię jest zamówienie złożone przez Partnera w jednej z form opisanych w § 2 pkt 5.

 2. Zamówienie traktuje się jako skutecznie złożone od momentu potwierdzenia przez Hurtownię jego przyjęcia – tj. od momentu zmiany statusu zamówienia zbiorczego z nieopłaconego na opłacony

 3. Warunkiem zrealizowania zamówienia przez Hurtownię jest przesłanie zapłaty za zamówiony produkt od Partnera wraz kosztami przesyłki na konto Hurtowni w przypadku gdy zakup dokonywany jest w formie przedpłaty na etykietach hurtowni.

 4. W przypadku dokonywania zakupu w formie „za pobraniem” warunkiem realizacji zamówienia jest złożenie prawidłowego zamówienia zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

 5. Warunkiem zrealizowania zamówienia przez Hurtownię na etykietach Partnera jest przesłanie zapłaty za zamówiony produkt od Partnera, dotyczy to zarówno wysyłek przedpłaconych jak i pobrań.  Cała kwota pobrania trafia wtedy na konto Partnera.

 6. Hurtownia zobowiązuje się do realizacji zamówienia w kolejności ich składania,w terminie nie dłuższym niż czas podany w opisie przedmiotu znajdującym się w Hurtowni od chwili opłacenia towaru przez Partnera.

 7. Za niezrealizowanie zamówienia w terminie w wyniku błędnego wpisania danych Klienta odpowiedzialność ponosi Partner.

 8. Za błędy powstałe przy pakowaniu produktu odpowiedzialność ponosi Hurtownia.

 9. Towar zamówiony przez Partnera będzie dostarczany Klientom przez Hurtownie za pośrednictwem Przewoźnika wybranego przez Hurtownię na warunkach przez nią wskazanych. Informacje o cenach wysyłki i Przewoźnikach są dostępne w Panelu Klienta po zalogowaniu.

 10. Partner każdorazowo będzie informowany poprzez wskazany e-mail o nazwie przewoźnika i numerze listu przewozowego lub innego dokumentu transportowego.

 11. Koszty transportu zamówionego towaru ponosi Partner.

 12. Partner oświadcza, że regulamin sklepu internetowego Partnera jest zgodny z postanowieniami niniejszej umowy pod rygorem uznania, iż znaczenie rozstrzygające ma niniejsza umowa.

 13. Partner ponosi odpowiedzialność za szkodę spowodowaną niezgodnością regulaminu z umową.

 14. Hurtownia zobowiązana jest do niezwłocznego informowania Partnera o aktualnych cenach produktów oraz o nowych produktach oferowanych przez Hurtownię.

 15. Hurtownia nie odpowiada za opublikowaną treść ofert znajdujących się na stronach sklepów internetowych Partnera.

 16. Aktualne ceny zawarte są w systemie Hurtowni i udostępnione Partnerom do ciągłego wglądu poprzez panel Klienta.

 17. O zmianie cen Hurtownia informuje w jeden z następujących sposobów: poprzez e-mail albo panel klienta albo bezpośrednio na swojej stronie internetowej. Informację o zmianie cen uważa się za skuteczną wobec Partnera w razie zamieszczenia jej za pomocą choćby jednego z powyższych sposobów. Partner jest zobowiązany do stałego monitorowania cen oraz informacji o ich zmianach. Wszelkie skutki zaniechań w tym zakresie ponosi Partner.

 18. Zmiany cen dokonywane są w godzinach pomiędzy 0:00 a 2:00.

 19. Hurtownia nie jest obowiązana do informowania Partnera o zmianie cen towarów, których Partner nie zaznaczył w indywidualnym Panelu klienta.

 20. Zamówienie złożone przez Partnera będzie realizowane według cen obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.

 21. Na zakupiony towar Hurtownia wystawia fakturę VAT zbiorczo na koniec miesiąca lub częściej. Fakturę VAT Partner pobiera po zalogowaniu w Panelu klienta w formie elektronicznej.

 22. Istnieje możliwość osobistego odbioru towaru bezpośrednio w Hurtowni jednak po wcześniejszym uzgodnieniu.

 23. Informacje o polityce rabatowej Hurtowni zawarte są w Panelu Klienta po zalogowaniu.

 24. Datą sprzedaży towaru jest data wysyłki towaru z Hurtowni.

 25. W ofercie Hurtowni znajdują się towary:
  - wysyłane z magazynu własnego Hurtowni,

  - wysyłane z magazynów zewnętrznych – w nazwie produktu zawarty jest wtedy symbol # - np. #T1. Magazyny zewnętrzne obsługiwane są przez firmy zewnętrzne.
  W przypadku zakupu kilku towarów dla jednego Klienta z różnych magazynów, dla każdego magazynu powstaje osobne zamówienie i osobne koszty wysyłki.

§7

P Ł A T N O Ś Ć

 

 1. Partner obowiązany jest dokonać płatności do Hurtowni niezwłocznie po otrzymaniu pieniędzy od Klienta, jeżeli zakup jest realizowany w formie przedpłaty

 2.  W przypadku braku zapłaty przez Partnera w terminie 7 dni od zablokowania towaru, Hurtownia ma prawo anulować zamówienie w całości lub części.

 3. W przypadku, gdy zakup realizowany jest w formie za pobraniem Klient dokonuje zapłaty Przewoźnikowi, który przekazuje kwotę bezpośrednio Hurtowni.

 4. Strony uprawnione są do wystawienia faktur w formie elektronicznej bez podpisu.

 5. Ewentualne koszty wynikające z nieodebrania paczki przez Klienta z winy Klienta ponosi Partner.

 6. Partner w dowolnym momencie może wpłacić na konto Hurtowni Kaucję na poczet zabezpieczenia płatności za zamówienia korzystając z funkcji Portfel. Funkcja udostępniona jest w Panelu Klienta. Kaucja ta jest nieoprocentowana.

 7. Partner może zlecić wypłatę kaucji używając funkcji Portfel w dowolnym momencie. Wypłata zlecona do czwartku włącznie realizowana jest w każdy najbliższy piątek.

 

§ 8

Z W R O T    T O W A R U

 

 1. Hurtownia nie ponosi kosztów zwrotu towaru zakupionego u Partnera w sytuacji odstąpienia przez Klienta od umowy zawartej z Partnerem.

 2. Odstąpienie od umowy przez Klienta może nastąpić w terminie 14 dni od daty doręczenia towaru.

 3. Dostarczenie towaru na adres  Hurtowni powinno nastąpić w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty odstąpienia od umowy przez  Klienta. Przyjęcie towaru przez Hurtownię i zwrot kosztów towaru do Partnera jest możliwy o ile towar nie nosi śladów użytkowania i jest oryginalnie zapakowany. W innym przypadku towar zostanie odesłany do Partnera na jego koszt.

 4. Hurtownia rozpatruje zwroty w terminie 14 dni od daty doręczenia towaru do Hurtowni.

 5. W celu skutecznego zgłoszenia zwrotu, Partner obowiązany jest do wypełnienia zgłoszenia zwrotu w Panelu klienta – zakładka Serwis.

 6. Towar powinien być zapakowany w sposób umożliwiający jego bezpieczny transport.

 

§ 9

R E K L A M A C J A

 

 1. Reklamacje od Klientów zgłaszane są bezpośrednio do Partnera.

 2. Jeśli reklamacja ma zostać przesłana do Hurtowni, Partner obowiązany jest powiadomić niezwłocznie Hurtownie poprzez Panel Klienta – zakładka Serwis. Reklamacja musi być zgłoszona przed nadejściem towaru.

 3. W momencie odbioru przesyłki Kupujący zobowiązany jest sprawdzić zawartość przesyłki w obecności przewoźnika. W razie stwierdzenia braków lub zniszczenia towaru, należy w obecności przewoźnika sporządzić protokół szkody. Wszelkie reklamacje dotyczące uszkodzenia przesyłki w trakcie transportu będą rozpatrywane wyłącznie na podstawie sporządzonego protokołu szkody. Skutki zaniechań Klienta obciążają Partnera.

 4. Hurtownia rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty doręczenia wadliwego towaru do Hurtowni.

 5. W celu skutecznego złożenia reklamacji, Partner obowiązany jest do wypełnienia w Panelu klienta zgłoszenia reklamacyjnego.

 6. Hurtownia nie odpowiada za szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania towarów.

 7. Towary oferowane przez Hurtownię są nowe i posiadają gwarancję producenta, importera lub dystrybutora – jeśli tylko na ten towar udzielana jest gwarancja.

 8. Jeśli dostarczony towar posiada wady, kupującemu przysługuje prawo do otrzymania towaru z usuniętą wadą lub wymiany na nowy towar bez wad.

 9. Jeśli zostanie wykryta wada towar należy odesłać po wcześniejszym uzgodnieniu na adres siedziby Hurtowni wraz z numerem faktury VAT i kartą gwarancyjną, jeśli takowa była załączona. Wyjątkiem od tej reguły, jest przypadek, gdy gwarancja opisuje inaczej np. rozpatrywanie reklamacji odbywa się bezpośrednio przez wskazany serwis.

 10. Hurtownia nie przyjmuje przesyłek pobraniowych.

 11. Towar powinien być zapakowany w sposób umożliwiający jego bezpieczny transport.

 12. Wszystkie gratisy nie podlegają reklamacji.

 

§ 10

F A K T U R Y   K O R Y G U J Ą C E

 1. W przypadku zwrotu towaru do Hurtowni na skutek odstąpienia Klienta od umowy, jeśli spełnione zostaną poniższe warunki:
  1.1. Partner wypełni zgłoszenie serwisowe (zakładka SERWIS w Panelu Klienta) dotyczące zwróconego towaru,
  1.2. Klient Partnera odstąpił od umowy w ciągu 14 dni od momentu dostawy, i towar został dostarczony od Klienta do Hurtowni w ciągu 14 dni od daty odstąpienia od umowy przez Klienta,
  1.3. zwrócony towar nie nosi śladów użytkowania i jest oryginalnie zapakowany,

  Hurtownia wystawia i wysyła na adres email Partnera (podany w Panelu Klienta/Ustawienia/Dane podstawowe) fakturę korygującą.

  Warunkiem zwrotu pieniędzy przez Hurtownię na konto Partnera jest potwierdzenie mailem zwrotnym otrzymania faktury korygującej.
  Potwierdzenie to jest jednocześnie deklaracją zaksięgowania faktury korygującej przez Partnera oraz spełnieniem ustaleń warunków korekty zgodnie z ustawą z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2419)

 2. W przypadku zwrotu towaru do Hurtowni na skutek nie odebrania towaru od Kuriera przez Klienta, Hurtownia:
  2.1. wypełnia zgłoszenie serwisowe (zakładka SERWIS w Panelu Klienta) dotyczące zwróconego towaru,
  2.2. wystawia i wysyła na adres email Partnera (podany w Panelu Klienta/Ustawienia/Dane podstawowe):
  2.2.1 Fakturę korygującą ilościową (bez zwrotu pieniędzy na konto) - w przypadku pobrania - za które Partner de facto nie płacił.
  2.2.2 Fakturę korygującą (ze zwrotem pieniędzy na konto) - w przypadku przesyłki wcześniej opłacone przez Partnera.
  2.3. Wystawia Partnerowi fakturę za koszty przesyłki zwrotnej wg cennika Centralazabawek.pl - koszty zwrotu sa takie same jak koszty wysyłek. FAktura jest wysyłana wraz Fakturą korygującą opisaną w pkt 2.2.1 oraz 2.2.2.

Partner zobowiązany jest potwierdzić mailem zwrotnym otrzymanie korespondencji zawierającej fakturę oraz fakturę korygującą. Potwierdzenie to jest jednocześnie deklaracją zaksięgowania faktury korygującej oraz faktury przez Partnera  oraz spełnieniem ustaleń warunków korekty zgodnie z ustawą z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2419)
Partner zobowiązany jest opłacić fakturę najdalej w ciągu 14 dni od daty otrzymania - brak opłacenia Faktury za koszty odesłania towaru będą skutkować zawieszeniem konta.

 1.  W przypadku zwrotu towaru do Hurtowni na skutek reklamacji od Klienta:
  Partner wypełnia zgłoszenie serwisowe (zakładka SERWIS w Panelu Klienta) dotyczące reklamowanego towaru zawierające niezbędne do reklamacji dane.
  W przypadku jeśli reklamacja kończy się zwrotem pieniędzy do Klienta/ Partnera Hurtownia:
  Hurtownia wystawia i wysyła na adres email Partnera (podany w Panelu Klienta/Ustawienia/Dane podstawowe) fakturę korygującą.

  Warunkiem zwrotu pieniędzy przez Hurtownię na konto Partnera jest potwierdzenie mailem zwrotnym otrzymania faktury korygującej.
  Potwierdzenie to jest jednocześnie deklaracją zaksięgowania faktury korygującej przez Partnera oraz spełnieniem ustaleń warunków korekty zgodnie z ustawą z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2419)

 2. W pozostałych przypadkach zasady wystawiania i potwierdzania korekt będą uzgodnione osobno.

 

§ 11

O D P O W I E D Z I A L N O Ś Ć

 

 1. Hurtownia nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie towaru spowodowane opóźnieniem Partnera w zapłacie za zamówione produkty.

 2. Hurtownia nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie z winy Przewoźnika.

 3. Gdy towar dostarczany jest bezpośrednio do Klienta, obowiązek dostarczenia dowodu zakupu (faktura lub paragon) spoczywa na Partnerze.

 4. W przypadku gdy Partner prowadzi tzw. “działalność nie rejestrowaną” Partner oświadcza, iż jest świadomy, że będzie traktowany jak firma - osoba prowadząca działalność gospodarczą.   

§ 12

P O S T A N O W I E N I A   K O Ń C O W E

 

 1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.

 2. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę na piśmie z 2 tygodniowym okresem wypowiedzenia.

 3. Wszelkie zmiany postanowień umownych wymagają takiej samej procedury jak przewidziana dla zawarcia niniejszej umowy, pod rygorem nieważności.

 4. W braku porozumienia, sądem właściwym do rozstrzygania sporów, jest sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce siedziby Hurtowni.

 5. Jeżeli jedno lub kilka postanowień Umowy z jakiegokolwiek powodu okażą się bezskuteczne, nie będzie to miało wpływu na ważność pozostałych postanowień Umowy.

 

§ 13

K L A U Z U L A     P O U F N O Ś C I

 

Partner zobowiązuje się pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej w zakresie poniesionych strat i utraconych korzyści do nieujawniania osobom trzecim, przez okres trwania niniejszej umowy oraz po jej wygaśnięciu jakichkolwiek informacji handlowych, organizacyjnych i innych związanych z niniejszą umową oraz jej realizacją.

 

 

Życzę owocnej współpracy

Anna Zakościelna

 

Data publikacji: 14 październik 2023

 

 

 

Płatności DOTPAY