logo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

 

 

§  1

Postanowienia ogólne

 

 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Zakupteraz.pl Anna Zakościelna NIP:725 122 40 02 REGON: 100220299 adres siedziby: 92-202 Łódź, Aleja Piłsudskiego 92 – właściciel centralazabawek.pl zwany dalej Hurtownią wprowadza regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zwany dalej „regulaminem”.
 2. Świadczenie usług miedzy Hurtownią a Partnerem następuje na podstawie umowy o współpracy handlowej, która wraz z regulaminem określa w szczególności rodzaje i zakres usług, warunki ich świadczenia, warunki zwierania i rozwiązywania umów oraz tryb postępowania reklamacyjnego w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną.
 3. W przypadku rozbieżności między treścią umowy o współpracy handlowej, a regulaminem pierwszeństwo ma treść umowy.
 4. Niniejszy regulamin udostępnia się nieodpłatnie Partnerowi za pośrednictwem strony internetowej Hurtowni przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także umożliwia się pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Partner. To samo dotyczy umowy o współpracy handlowej dostępnej na stronie internetowej Hurtowni.
 5. Wyrażenie przez Partnera zgody na przestrzeganie regulaminu przy użyciu systemów teleinformatycznych, czy też środków komunikacji elektronicznej jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków niniejszego regulaminu. To samo dotyczy wyrażenia zgody przez Partnera na treść umowy o współpracy handlowej.

 

§ 2

Rodzaje i zakres usług

 

Niniejszy regulamin obejmuje następujące usługi świadczone przez Hurtownię:

 

 1. sprzedaż towarów dostępnych na stronie internetowej Hurtowni, na warunkach określonych w umowie o współpracy handlowej,
 2. wysyłanie informacji handlowych.

 

§ 3

Warunki świadczenia usług

 

 1. Rekomendowane wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Hurtownia są dla Partnera następujące:

a)     połączenie z siecią internet 10Mb/s,

b)    przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) Internet Explorer 8.0 lub wyższa,  lub Mozilla Firefox 12.

c)     system antywirusowy.

 1. Minimalne wymagania konfiguracyjne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Hurtownia są dla Partnera następujące:

a)     połączenie z siecią internet o szybkości 1Mb/s,

b)    przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) dla komputerów PC: Internet Explorer 6.0; Firefox 10; Opera 8.x, 9; Netscape 8.1; natomiast dla komputerów MAC OS 10.1: Netscape 7.2; MAC OS 10.4: Safari 2. ‘Cookies i javascript muszą być włączone, a zalecana rozdzielczość ekranu wynosi 1024x768.

 1. Partner obowiązany jest przy rejestracji w systemie teleinformatycznym prowadzonym przez Hurtownię podać wszelkie dane niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany oraz rozwiązania umowy, a w szczególności:

a)     nazwę / nazwisko i imię Partnera,

b)    NIP / PESEL,

c)     adres siedziby / adres zameldowania,

d)    adres do korespondencji,

e)     adresy elektroniczne,

 1. W celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną po dokonaniu przez Partnera rejestracji w systemie teleinformatycznym prowadzonym przez Hurtownię, akceptacji przez Partnera regulaminu i umowy oraz potwierdzenia zawarcia umowy przez Hurtownię, Partnerowi przekazane zostaną:

a)     login,

b)    hasło

 

 1. Zakazuje się dostarczania przez Partnera treści o charakterze bezprawnym, a w szczególności zakazuje dostarczana przez lub do systemów teleinformatycznych Hurtowni danych powodujących zachwianie pracy lub powodujących przeciążenie systemów teleinformatycznych Hurtowni, a także danych naruszających dobra osób trzecich, ogólne normy społeczne lub które są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. W przypadku uzyskania przez Hurtownię wiadomości o korzystaniu przez Partnera z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Hurtownia może przetwarzać dane osobowe Partnera w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Partnera, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.
 3. Hurtownia zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych należącego do niego systemu teleinformatycznego, co może spowodować utrudnienia lub uniemożliwienie Partnerowi korzystania z usług. Hurtownia każdorazowo publikować będzie na stronie internetowej informację na temat przewidywanego terminu prac oraz okresu ich trwania.
 4. W wyjątkowych okolicznościach mających wpływ na bezpieczeństwo i stabilność systemu teleinformatycznego Hurtownia będzie mieć prawo do ograniczenia lub zaprzestania świadczenia usług drogą elektroniczną bez wcześniejszego opublikowania na ten temat informacji.

 

 

§ 4

Zawarcie i rozwiązanie umowy

 

 1. Do zawarcia umowy dochodzi po zaakceptowaniu przez Partnera treści niniejszego regulaminu i spełnieniu warunków wskazanych w umowie o współpracy handlowej oraz po potwierdzeniu przez Hurtownię zawarcia umowy o współpracy handlowej.
 2. Informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli Partner wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, poprzez sam fakt rejestracji w systemie teleinformatycznym Hurtowni, a w szczególności jeśli Partner udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny.
 3. Sprzedaż towarów następuje na zasadach określonych w umowie o współpracy handlowej.
 4. Partner w celu złożenia zamówienia na usługę zobowiązuje się z należytą starannością posługiwać ”numerem Klienta”, „loginem” i „hasłem” udostępnionym mu przez Hurtownię, a w szczególności zobowiązuje się, iż nie będzie udostępniać tych danych osobom nieupoważnionym.
 5. Skorzystanie przez Partnera z usług świadczonych drogą elektroniczną z wykorzystaniem udostępnionego mu ”numeru Klienta”, „loginu” i „hasła” oznacza, iż Partner przystąpił do umowy osobiście lub przez osoby upoważnione do zawarcia w jego imieniu z Hurtownią umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 

§ 5

Odpowiedzialność

 

 1. Hurtownia nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług drogą elektroniczną wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych będących poza wpływem Hurtowni, a także w okolicznościach prowadzonych przez Hurtownię prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego.
 2. Hurtownia nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do usług świadczonych drogą elektroniczną wynikających z błędnej rejestracji dokonanej przez Partnera.
 3. Hurtownia zobowiązuje się dochować należytej staranności stosując środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych Partnera, w szczególności stosując dostęp do systemu teleinformatycznego wyłącznie za pomocą udostępnianych Partnerowi: „numerów Klienta”, „loginu” oraz „hasła”.
 4. Publiczny charakter sieci internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać się może z zagrożeniem pozyskania i modyfikowana danych przez osoby nieuprawnione, dlatego również Partner zobowiązany jest stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia.

 

§ 6

Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

 

 1. Hurtownia może przetwarzać dane osobowe Partnera niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany oraz rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. Hurtownia może przetwarzać inne dane niż wyżej wskazane, jeśli są niezbędne ze względu na właściwość usługi lub sposób jej rozliczenia. Dane te będą oznaczone jako dane niezbędne do świadczenia usługi lub sposobu jej rozliczenia.
 3. Hurtownia może przetwarzać dane eksploatacyjne Partnera, to jest charakteryzujące sposób korzystania przez Partnera z usługi świadczonej drogą elektroniczną, takie jak:

       a)     oznaczenia identyfikujące Partnera,

       b)    oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Partner,

       c)     informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną,

       d)    informacje o skorzystaniu przez Partnera z usług świadczonych drogą elektroniczną.

 1. Po zakończeniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną Hurtownia nie będzie przetwarzać danych osobowych w/w za wyjątkiem tych danych, które są niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi, niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Partnerów z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Hurtownię, za zgodą Partnera, niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi, dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy.

 

§ 7

Tryb postępowania reklamacyjnego

 

 1. Partner ma prawo składania reklamacji w sprawach dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną.
 2. Reklamacje należy składać pisemnie, listem poleconym na adres Hurtowni.
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

a)     oznaczenie Partnera z podaniem: jego nazwy / nazwiska i imienia, adresu siedziby / zamieszkania,

b)    identyfikującego go adresu elektronicznego,

c)     dokładny opis występującego problemu będącego podstawą reklamacji,

d)    datę wystąpienia problemu.

 1. Reklamacje, które nie będą zawierały danych wymienionych w poprzedzającym punkcie nie podlegają rozpatrzeniu.

 

§ 8

Postanowienia końcowe

 

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 marca 2012
 2. Hurtownia ma prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu.
 3. Zmiany wchodzą w życie z chwilą publikacji zmienionego tekstu regulaminu na stronie internetowej Hurtowni. Partner ma prawo odmówić wyrażenia zgody na zmianę w terminie 3 dni od dnia wprowadzenia zmiany.
 4. W przypadku rozbieżności pomiędzy niniejszym regulaminem, a postanowieniami zawartych przez Hurtownię indywidualnych umów dotyczących świadczenia usług pierwszeństwo mają postanowienia tych umów.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964r., nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Prawa telekomunikacyjnego.

 

Płatności DOTPAY